Địa chỉ: Thôn Thanh Phác- Thanh Vân
Điện thoại: 3.565.101